Online viagra australia - viagra to buy online in nz.

Úvod > Pro rodiče > Nejčastější otázky

Nejčastější otázky

Co skauti během roku dělají?

Každý týden probíhají pravidelné schůzky, které trvají u mladších hodinu a půl a u starších obvykle 2 hodiny. Schůzky probíhají po družinách, které mají zhruba 5-10 členů. Družiny mají v průběhu let stálé složení, aby se z dětí vytvořila dobrá parta. Abychom mohli pro každou družinu volit takový program, který bude všechny děti bavit a bude pro ně přínosný, jsou děti v družinách rozděleny podle věku.
Vedle pravidelných schůzek pořádáme zhruba v třítýdenním intervalu nějakou další akci. Může jít o tématicky zaměřené páteční odpoledne (sportovní odpoledne, rukodělná činnost, drakiáda, bruslení, deskové hry), o jednodenní výpravu do okolí Brna nebo o vícedenní výlet do zajímavých míst v celé České republice (v minulosti např. do národního parku Podyjí, do Prahy, na Pálavu, do Olomouce či do Tábora, do Chřibů nebo do Kutné hory). Vedle těchto akcí pořádáme také pro starší děti z celého Brna sportovní turnaje (letos ve stolním tenise, petanque, talířové a šipkách) a turnaje v deskových hrách.
Vrcholem naší činnosti jsou zimní výlet do hor o jarních prázdninách (od 3. třídy, snowboarding, lyžování, výlety) a letní tábor pod stany.


Kdo se o děti stará a jakou mají tito lidé kvalifikaci?

V čele oddílu je vždy plnoletý vedoucí (u nás jde o studenty VŠ), který má tzv. vůdcovskou zkoušku, což je kvalifikace pro vedení dětských kolektivů a vedení letních táborů akreditovaná u Ministerstva školství ČR. Oddíl se skládá z družin, které vedou obvykle 1-2 „rádcové“. Ti jsou ve věku 15-22 let a studují střední nebo vysokou školu. Většina našich rádců absolvovala kurzy pro práci s dětmi (rádcovský kurz nebo čekatelský kurz) a navíc pracují pod dozorem vůdce oddílu nebo některého z jeho zástupců.
Zázemí (materiální, hospodářské, administrativní) oddílům zajišťuje středisko vedené střediskovou radou. V ní jsou plnoletí zkušení vedoucí, kteří mimo jiné také monitorují činnost oddílů.


Nehrozí dítěti nějaké nebezpečí nebo ohrožení jeho mravního vývoje?

Na všech akcích střediska platí zákaz konzumace drog a alkoholu a také zákaz kouření. Tato omezení se týkají i všech vedoucích. Děti nemají příležitost se k návykovým látkám dostat a ve svých vedoucích nemají negativní vzory.
V družinách se důsledně věnujeme prevenci proti šikaně. Našim cílem je udělat z kluků či holek partu, která táhne za jeden provaz. Vedoucí nenechají děti prát se, vzájemně se slovně napadat nebo mluvit sprostě. I v této oblasti jim jdou také sami příkladem.
Osobnímu selhání jednotlivých vedoucích se bráníme několika způsoby. Vedoucím je odpovědnost svěřována postupně a teprve po zvládnutí lehčích úkolů jsou jim svěřovány úkoly složitější. Navíc funguje dvojitá kontrola od vedoucího oddílu a ze strany střediskové rady. Všichni vedoucí, jimž je svěřena větší odpovědnost, museli projít minimálně jedním dlouhodobějším kurzem a museli předložit potvrzení od lékaře pro práci s dětmi.
O vedení dětí a o zázemí se ve středisku stará více než 30 vedoucích starších 15 let. To umožňuje zajištění všech bezpečnostních standardů a účast dostatečného počtu vedoucích na každé akci. Vedoucí se tak vlastně také neustále kontrolují navzájem.


V čem jsou skauti jiní než třeba pionýři nebo tábornická unie?

Junák (což je název české skautské organizace) je největším sdružením věnujícím se práci s dětmi v České republice a skauting je v této oblasti největším hnutím na světě. V ČR mají proto skauti nevětší síť kluboven, nejvíce (co do počtu i co do rozmanitosti) vzdělávacích kurzů pro vedoucí a pořádají nejvíce celorepublikových různě zaměřených akcí. Junák má rozpracované metody práce s dětmi a podpůrné materiály pro vedoucí. Být skautem znamená také možnost účastnit se mezinárodních akcí nebo najít zázemí v každé zemi na světě (pouze v 6 zemích na světě nejsou skauti). Pro starší je to možnost cestovat, učit se jazyky a získávat kontakty.
Skauti se také nesnaží děti pouze krátkodobě bavit, ale i dlouhodobě rozvíjet tak, aby až vyrostou, byly ve společnosti spokojeny a úspěšné a aby dokázaly naslouchat a pomáhat lidem kolem sebe.
Učíme děti vycházet s druhými v kolektivu, vedeme je k samostatnosti (právě u nás dostává většina dětí poprvé v životě odpovědnost za nějakou akci či projekt – samozřejmě pod kontrolou někoho zkušeného) a snažíme se je rozvíjet po stránce fyzické (např. sporty, pohybové hry, výlety do přírody), duševní (např. poznávání věcí kolem sebe, rozvoj logického myšlení) i morální. To jim v budoucnosti může pomoci i k lepšímu zaměstnání.


Kolik to stojí?

Naše činnost je financována z části z prostředků členů a z části z dotací a grantů. Roční členský příspěvek pro děti činí v tuto chvíli 1000 Kč a zahrnuje v sobě cenu všech schůzek a většiny jednodenních akcí. Cena vícedenní akce závisí na její délce, na místě a na ročním období. Cena běžného trojdenního výletu je zhruba 300-400 Kč  (80 Kč cestovné + 100 Kč ubytování + 150 Kč jídlo + 50 Kč materiál + 20 Kč rezerva). Vedoucí si platí akce obvykle ze svého, jejich cena je při dobrém hospodaření snížena o nespotřebovanou rezervu nebo o peníze získané z grantů psaných za tímto účelem.


Co má ze členství dítěte rodič?

Rodiče ocení zejména akce pořádané v termínech různých školních prázdnin, kdy by museli zajišťovat pro děti hlídání. Mají také možnost zúčastnit se s dětmi mikulášské besídky nebo jarní "Výpravy s rodiči".
Rodiče starších dětí chválí možnosti mezinárodní spolupráce zahrnující velice levné pobyty v zahraničí, jazykové kurzy nebo vzdělávací akce užitečné i pro běžný život.

 
facebook    youtube

©  2011-2015  Junák - český skaut, středisko Kompas Brno, z.s.; Boženy Němcové 29, Brno
kontakt Grafika a webdesign Wixtrix


Apycom jQuery Menus
 
{alt}